Výhody mediácie - VAŠA MEDIÁTORKA

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Mgr. Katarína Uhríková, zapísaná v registri mediátorov pod ev.číslom 1258.
Zníženie nákladov
Pri mediácii sú náklady podstatne nižšie ako pri riešení sporu súdnou cestou. Samozrejme aj mediácia je spojená s poplatkami. Navyše, pokiaľ sporové strany vyhľadajú mediátora už v rozbehnutom súdnom konaní a dospejú k dohode, bude im vrátená časť súdnych poplatkov /od 30-90%/.

Rýchlosť
V porovnaní so súdnym konaním sa mediácia začína prakticky okamžite po oslovení mediátora. Počet stretnutí sporových strán s mediátorom je vysoko individuálny. Celý proces mediácie pozostáva z niekoľkých sedení, v ideálnom prípade sa strany dohodnú na prvom mediačnom sedení.

Diskrétnosť a dôvernosť, mlčanlivosť
Keďže na súdnom procese je možné sa zúčastniť ako „divák“, až na výnimky, je mediácia dôvernejšia tým, že sú na nej prítomné iba sporové strany a mediátor.  Pokiaľ sa nedohodnú inak alebo to vyslovene nevyžaduje spor a jeho vyriešenie. Mlčanlivosť je rovnako výhodou mediačného procesu. Sporová strana, ktorá iniciuje mediáciu a osloví mediátora ako prvá , nemusí spisovať žiadne administrácie ako pri súdnom procese. Mediácia je v tomto smere jednoduchšia a neformálnejšia. Navyše prebieha v príjemmnej atmosfére kancelárie mediátora.

Dobrovoľnosť
Mediácia je dobrovoľná a už to samo o sebe je krokom k riešeniu sporu. Vidíme tu vôľu sporových strán spor riešiť v záujme zúčastnených. Účastníci sporu môžu od mediácie kedykoľvek odstúpiť alebo ju prerušiť.

Záujmy oboch strán sú dôležité
Mediátor nerozhoduje o vine či nevine. Nestojí na strane jednej sporovej strany. V prípade advokátov a súdneho procesu je to iné. Úlohou advokáta je bojovať za svoju stranu a jej víťazstvo. Mediátor háji záujmy oboch strán a jeho úlohou je usmerňovať komunikačný proces tak, aby strany dospeli k dohode, s ktorou budú súhlasiť obe sporové strany.

Rovnoprávnosť
Úlohou mediátora je vyrovnávať postavenie zúčastnených strán pri komunikačnom procese.

Kontrola strán nad procesom
Pri mediácii majú sporové strany kontrolu. Pri súdnom procese ju strácajú, prichádzajú právnici, znalci a nakoniec rozhodnutie sudcu. Pri mediácii dospejú k dohode sporové strany samé a dohodu schvaľujú. Základom mediácie je dohoda strán a keďže k nej prakticky samostatne dospejú strany, každá strana býva s výsledkom spokojná. Samozrejme, že každá strana musí z niečoho poľaviť a naopak niečo získa. Len tak dospejú k dohode. Počas celého mediačného procesu však majú sporové strany plnú kontrolu.

Možnosť mediácie aj v už rozbehnutom súdnom konaní
Mediáciu možno využiť aj pri riešení sporu, ktorý už je v riešení súdnou cestou.

Mediácia pozastavuje plynutie premlčacích a prekluzívnych lehôt
Mediácia má na premlčacie a prekluzívne lehoty rovnaký účinok ako uplatnenie práv na súde.

Súperenie sa mení na spoluprácu
Pri súdnom procese je súperenie strán zjavné, každá strana cez advokáta háji svoje záujmy. Častokrát je hájenie vlastných záujmov nadradené nájdeniu riešenia. Každej strane ide o výhru na súde. Pri mediácii sa to mení. A to spôsobom, že osoba mediátora vedie komunikáciu sporových strán tak, že takmer vždy nachádzajú riešenia, ktoré im predtým unikali. V mediácii sa riadime pravidlom, že vyhráva každá strana. Dohoda, ktorú na konci mediácie sporové strany uzavrú je naozajstným konsenzom strán.

Oddelená mediácia
V prípade nevyhnutnosti je možné realizovať aj oddelenú mediáciu. Jedná sa len o prípady, keď sporové strany dospeli do štádia, keď skutočne nie sú schopné spolu komunikovať a ich oddelenie a individuálne mediačné stretnutia sú prínosom pre riešenie sporu.

Mediácia funguje
I keď na Slovensku stále prevyšuje súdny proces aj v prípadoch, kde sa jednoducho môže uplatniť mediácia, skúsenosti z krajín, kde je mediácia bežnou praxou potvrdzujú jej vysoké percento úspešnosti. Dokonca aj v prípadoch, že nedošlo k dohode, sporové strany sa vyjadrili, že aj v budúcnosti by sa pokúsili riešiť prípadný ďalší spor opäť cestou mediácie.
 
© 2016 VAŠA MEDIÁTORKA
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky