Mediácia - VAŠA MEDIÁTORKA

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Mgr. Katarína Uhríková, zapísaná v registri mediátorov pod ev.číslom 1258.
Mediácia je mimosúdna činnosti, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia sporovú situáciu. Mediácia sa môže použiť aj v prípadoch, keď sú už obe strany v rozbehnutom konflikte, rovnako ak už riešia spor súdnou cestou. Aj v týchto prípadoch je možné použiť formu mediácie a dospieť k dohode a konsenzu sporových strán.

Možno povedať, že sporové strany prostredníctvom mediátora ako odborníka môžu relatívne rýchlo  a efektívne dospieť k dohode a teda vyriešeniu sporu. Pri mnohých sporoch nie je súdna cesta vôbec potrebná. Sporové strany len potrebujú pomoc niekoho, kto im vie pomôcť. A práve mediátor je v mnohých prípadoch veľmi efektívna cesta pomoci.

Mediátor je odborník svojho oboru. Jeho úlohou nie je povedať možnosti riešenia sporovým stranám. Mediátor pomáha účastníkom mediácie nájsť ich vlastné riešenia problému, dbá na vyvážené rozdelenie komunikačného procesu a rovnako vedie komunikačným procesom sporové strany tak, aby napredovali k riešeniu a dosiahnutiu dohody.

Podmienkou je, že obe strany súhlasia s mediáciou a sú prítomné dobrovoľne.

Spravidla sa mediácia končí dohodou, ktorá má písomnú formu a je pre sporové strany záväzná. Je možné ju v prípade potreby časom upravovať podľa ďalšej dohody sporových strán.

V prípadoch, ak povinná strana nebude plniť, k čomu sa zaviazala, môže byť podaný návrh na súdny výkon rozhodnutia podľa Občianskeho súdneho poriadku alebo návrh na exekúciu podľa Exekučného poriadku. Ak má mediačná dohoda mať exekučný titul, musí byť spísaná aj vo forme notárskej zápisnice. Väčšia sporov nevyžaduje exekučný titul dohody.
 
© 2016 VAŠA MEDIÁTORKA
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky